Gældende vedtægter pr. 2020.

§ 1 Foreningens navn er.
De udstødte
Stiftet 3/9-2009
§ 2 Foreningens hjemsted.
Mariagerfjord kommune.
Foreningen er dog landsdækkende.
§ 3 Foreningens formål er.
At fremmed det gode samarbejde mellem countryklubber i
Danmark, med country musik og fællesskab som hovedvægt.

§ 4 Foreningen tegnes af henholdsvis hvert for sig.

Formand fremgår af referat. Kassereren Fremgår af referat.

§ 5 Adgang til udbetaling fra foreningskonto.
Kun Kassereren – Kører over netbank.
§ 5.1 Der refunderes ikke uden gyldig bilag.
§ 5.2 Bankforbindelse skal være landsdækkende.

§ 6 Hvem kan være medlem.
Alle der støtter foreningens formål.
§ 6.1 Nye medlemmer.
Man kan søge om medlemskab via klubbens hjemmeside www.deudstoedte.dk
§ 6.1a Hvem kan hverve medlemmer.
Alle gyldige medlemmer her ret til, og mulighed for at hverve nye medlemmer til foreningen.
§ 6.2 indmeldelse via blanketter.
Blanketter kan udfyldes og sendes til kassereren, der derefter
registrere medlemskab ved konstateret betaling.
Blanketter kan også udfyldes og betales til et medlem af bestyrelsen der aflevere indmeldelse og betaling til kassereren. Der kvitteres samtidig på dertil indrettet kvittering som afleveres til ansøger.
§ 6.3 Ved indmeldelse giver man samtidig tilladelse til at foreningen må
opbevare personlige kontakt oplysninger jævnfør persondata lov.
§ 6.4 udmeldelse i indeværende medlemsperiode.
Der refunderes ikke kontingent for evt. resterende periode.

§ 7 Regnskab og økonomi.
Regnskabsåret løber fra 1/1 – 31/12
§ 7.1 Kontingentet er 150,- uanset alder, og gæler fra 1/3 til 28/2 – (29/2)
§ 7.2 Opkrævning af kontingent.
Opkrævning udsendes via e-mail senest 1/2
Alternativt ved manglende e-mail, pr brev.
§ 7.3 Betaling af kontingent.
Betalingen skal være kassereren i hænde senest pr 1/3
§ 7.4 Manglende betaling.
Hvis betaling af kontingent ikke er betalt senest 1/3 er man
automatisk udmeldt af foreningen og må på ny anmode om
medlemskab.
§ 7.6 Regnskab føres af kassereren der løbende holder bestyrelsen opdateret
samt fremlægger regnskab til godkendelse ved generalforsamlingen.
Revisor vælges årligt ved generalforsamling.

§ 8 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.
( Formand og Kassereren må ikke være samlevende )
Formanden
Kassereren
Næstformanden
Menig bestyrelsesmedlem
Menig bestyrelsesmedlem
Derudover vælges minimum 2 Suppleanter
Sekretær vælges af bestyrelsen (ikke nødvendigvis med i bestyrelse)
§ 8.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen
er til stede.
§ 8.2 Hvem kan vælges til bestyrelsen.
Alle gyldige medlemmer over 18 år.
§ 8.3 Bestyrelsen fordeler selv bestyrelses poster, og vælger selv sekretær.
§ 8.4 Beslutninger på bestyrelses møder vedtages med simpel flertal
formanden har 2 stemmer ved stemme lighed.
§ 8.5 Hvis et bestyrelsesmedlem ønsker af forlade bestyrelsen i utide skal
dette meddeles skriftligt til bestyrelsen, samt formidles til samtlige
medlemmer (evt. via foreningens digitale medier).

§ 9 General forsamlingens dagsorden.

  1. Valg af dirigent og stemmetællere

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

  4. Indkommende forslag

  5. Forslag til handlingsplan og evt. budget

  6. Valg af bestyrelse og suppleant

  7. Valg til festudvalg

  8. evt.

§ 9.1 Alle afgørelser vedtages ved simpel flertal.
Dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal.
§ 9.2 Alle afstemninger vedtages ved håndsoprækning.
Dog skal der være skriftlig afstemning hvis dirigenten bestemmer
det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det.
§ 9.3 Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer af bestyrelsen
er til stede.
§ 9.4 Generalforsamlingen afholdes 1 weekend i april
Siddende bestyrelse skal indkalde til generalforsamling senest
3 uger forinden, og forslag til dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger forinden generalforsamlingen.
Forslag skal sendes skriftligt pr e-mail eller brev til bestyrelsen.
§ 9.5 Ved ekstraordinære generalforsamlinger skal der indkaldes på samme
vilkår som ved ordinære. Ekstraordinære generalforsamlinger kan
der dog indkaldes til af et hvilket som helst bestyrelsesmedlem hvis
mindst halvdelen af bestyrelsen er enige herom, eller hvis mindst
10 medlemmer retter henvendelse til et
bestyrelsesmedlem med begæring herom.
§ 9.6 Vedtægter og referat.
Foreningens vedtægter er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Referat fra generalforsamlinger er ligeledes tilgængelig på foreningens hjemmeside.

§ 10 Sociale medier.
Foreningens hjemmeside www.deudstoedte.dk varetages af navn Fremgår af referat, og alt indhold skal godkendes af bestyrelsen.
Foreningens Facebook sider varetages af navn Fremgår af referat
Der også er de eneste der kan godkende et medlem på siden.
§ 10.1 Negativ omtale.
Hvis et medlem omtaler foreningen negativt eller skadelig gennem
sociale medier eller offentligt kan man blive ekskluderet fra
forening af en enig bestyrelse med øjeblikkelig virkning.

§ 11 Merchandise varetages af navn Fremgår af referat.
Merchandise med foreningens navn og/eller logo må kun
forhandles gennem foreningen og afregnes gennem kassereren.
Formidler eller sælger man merchandise med foreningens navn
og/eller logo udenom foreningen kan man blive bortvist fra
foreningen af en enig bestyrelse med øjeblikkelig virkning.
§ 12 Opløsning af foreningen.
Foreningen kan kun opløses ved flertal på 2 generalforsamlinger
med en måneds mellemrum, hvor der diskuteres begrundelse for
nedlæggelse samt hvordan foreningens aktiver skal fordeles.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *