Vedtægter.

Opdateret vedtægter lørdag 15. juni 2019 efter generalforsamlingen 25. maj. 2019.

”De udstødte”
Foreningen er stiftet d. 3/9 2009.
Foreningen har til formål at fremme det gode samarbejde imellem countryklubber i Danmark med ærlighed og fællesskab som hovedvægt.
Paragrafferne for ”De udstødte”
§ 1. Der må ikke i en til hver tid siddende bestyrelse være ægtepar eller samlevere.
§ 2. Alle pengetransaktioner skal ske via bankforbindelse.
§ 3. Kasserer har adgang til udbetaling – kører over netbank.

§ 3.1. Der refunderes ikke penge uden gyldigt bilag.
§ 4. Alle goder som klubben får gratis, vil blive udloddet blandt medlemmerne.
§ 4.1. Udlodning finder sted efter behov. Udlodning varsles via mail. Vinderen kontaktes personligt.
§ 5. Nyhvervede medlemmer. Alle gyldige medlemmer har ret til og mulighed for at hverve nye medlemmer til klubben.
§5.1. Al medlemskab foregår via blanketter som eftersendes til kasserer. Kasserer underretter øvrige Bestyrelse om indmeldelser.  Kasserer og formand kan modtage kontantbeløb. Der skal  forelægge kvitteringer for salg af trøjer og lign.
§ 6. Bankforbindelsen skal være landsdækkende bank.
§ 7. Der er mulighed for køb af medlems skilt m/navn til dagspris. Dog min. Kr. 100,-
§7.1. Våbenbærende medlemmer skal erhverve sig våbenskilt via klubben. Depositum er kr. 100,-  og i øvrigt følge reglerne i § 15
§7.2. Våbenskiltet skal afleveres til klubben ved udmeldelse eller bortvisning. Depositum vil herefter blive refunderet.
§ 8. Al merchandise skal foregå via klubben. Salg af merchandise i De Udstødtes navn uden klubbens vidende medfører øjeblikkelig eksklusion.
§ 9. Udsendelse af kontingentopkrævning sker senest 1. december.
§ 9.1. Rettidig indbetaling af kontingent er 31. december.
§ 10. Generalforsamlingen afholdes fast den anden weekend i februar.

§ 10.1. Indkaldelse udsendes senest 3 uger inden generalforsamlingen, via. klubbens hjemmeside eller pr. e-mail.

§ 10.2. Indkommende forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Forslagene skal fremsættes skriftlig pr. brev eller mail til et bestyrelsesmedlem

§ 11. Formanden har 2 stemmer. Den sidste stemme må kun bruges i de tilfælde, hvor der er stemmelighed, og det ikke er muligt at kontakte det sidste bestyrelsesmedlem på nogen måde.
§ 12. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, således at:

Formanden vælges på ulige år.

Næstformanden vælges på lige år.

Kasseren vælges på lige år.

Bestyrelsesmedlem vælges hvert år.

Suppleanter vælges hvert år.

§12.1 Sekretæren vælges hvert år.

§ 13. Kontingentet er kr. 150,- pr. år uanset alder. Bestyrelsesmedlemmer betaler samme kontingent som alle øvrige medlemmer. Kontingent følger kalenderåret. Hvis der hverves medlemmer juli/august vil kontingent kunne betales for rest af året samt efterfølgende år for 200 kr.
§ 13.1. Kontingent skal indbetales senest 31. december. Ved manglende betaling vil der udsendes en rykker med et gebyr på 20 kr. Der bliver kun sendt 1 rykker.
§ 13.2. Hvis kontingentet ikke er indbetalt efter 1. rykker jfr. § 13 er man automatisk udmeldt af foreningen pr. 1.2 såfremt kontingentet ikke er betalt.
§ 13.3. Regnskabsåret er fra 1.1 –  31.12.

§ 13.4. Hvis der hverves medlemmer juli/august vil kontingent kunne betales for rest af året samt efterfølgende år for 200 kr. ellers er kontingentet for den resterende del af året 75 kr.
§ 14. Våbenloven er iflg. Dansk lovgivning. Bærer man våben i klubregi følger man dansk lovgivning.
§ 14.1. Våbnet skal afleveres ved overtrædelse af gældende regelsæt, til skydeleder, der opbevarer det forsvarligt.
§ 14.2. Skydeleder har til en hver tid ret til at inddrage et våben, hvis det skønnes benyttet uforsvarligt.
§ 14.3. Medlemmer bærende løs-skuds dvs. (signal- og knaldgas) våben skal til en hver tid følge det af os specificerede våbenreglement for løs-skuds dvs. (signal- og knaldgas) våben, hvis arrangøren og KUN arrangøren af et aktuelt stævne måtte have et opslag som modsiger et eller flere punkter heri, er det arrangørens regler som gælder på stedet.
§ 14.4. Ønskes et våben benyttet i klubregi, skal klubben have kopi af våbentilladelsen
§ 14.5. På indmeldelsesblanketten skal anføres våbenart samt serienummer. Der skal vedlægges en kopi af gyldig våbentilladelse.
§ 14.6. Klubben kan ikke gøres ansvarlig for hvad et medlem gør med sit våben udenfor klubregi.
§ 14.7. Alle våbenbærer skal bærer våbenskilt synligt så længe de er i klubregi.
§ 14.8. Udløber eller mistes våbentilladelsen vil våbenskiltet blive indkrævet og depositum bliver herefter refunderet.
§ 15. Paragrafferne kan kun ændres på en generalforsamling, hvor denne træder i kraft med omgående virkning
§ 16. Det er kun generalforsamlingen, der kan ekskludere et bestyrelsesmedlem.
§ 17. Hvis et bestyrelsesmedlem vælger at forlade bestyrelsen inden førstkommende generalforsamling, skal dette meddeles skriftligt og formidles ud til samtlige medlemmer.
§ 18. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes ved skriftligt forlangende af 2/3 af medlemmerne eller af en enig bestyrelse.